INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

Przez usługi poświadczające (atestacyjne) rozumie się inne aniżeli określone w ustawie o rachunkowości, usługi polegające na poświadczaniu (opiniowaniu) sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jedną z cech podanej definicji jest podkreślenie przyznania biegłemu rewidentowi wyłączności świadczenia takiej usługi z mocy przepisów prawa lub – co należałoby dodatkowo uwzględnić – wykonywanie takiej usługi z czyjejkolwiek woli.

.

Zakres usług atestacyjnych (poświadczających) obejmuje dowolne kombinacje usług mających na celu dostarczenie wysokiego lub umiarkowanego poziomu pewności, a polegających na wydaniu – w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania – oceny (opinii, raportu, stanowiska) dotyczącej:

 • wielu zagadnień obejmujących informacje finansowe i pozafinansowe
 • potwierdzenia pewnego stanu

Przykłady wykonywanych przez nas usług poświadczających:

 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 223 Ksh),
 • badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 Ksh),
 • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej (art. 312 Ksh),
 • badanie planu łączenia spółek kapitałowych i spółek z udziałem spółek osobowych (art. 502 Ksh),
 • badanie planu podziału spółek (art. 537 Ksh),
 • badanie planu przekształcenia spółek (art. 559 Ksh),
 • audyt środków unijnych

Badanie Wykorzystania środków współfinansujacych projekty

Cel audytu

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie. W opinii audytor poświadcza, że wszelkie zadania wykonywane w ramach projektu zostały wykonane zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi.

Wymagania odnośnie sposobu pracy

Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing – ISA). Jednakże należy pamiętać, że niniejszy audyt jest audytem zgodności a nie audytem statutowym. Warunki programu są więc zawsze nadrzędne wobec standardów ogólnych (standardy rachunkowości lub standardy odnośnie systemów zarządzania).

Zakres ogólny audytu

Audytor sprawdza czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiących podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami – finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

Zakres szczegółowy audytu

Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Projektodawcę i jego Partnerów. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

 1. Ocena prawidłowości rozliczeń finansowych, obejmująca w szczególności:
 • weryfikację na podstawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych poświadczających wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność i w szczególności wydatków poniesionych w ramach projektu.
 • weryfikację dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
 • sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie,
 • sprawdzenie, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt,
 • sprawdzenie statusu podatkowego beneficjenta
 1. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
 2. Ocena poprawności udzielania zamówień publicznych, obejmująca w szczególności sprawdzenie, czy beneficjent prawidłowo stosuje Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655), a mianowicie:

– czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia (gdy zamawiający wybrał tryb inny niż przetarg nieograniczony i ograniczony),

– czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe,

 • czy beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • czy SIWZ jest kompletny tj. zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 ustawy, np. opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, kryteria dotyczące wyboru oferty,
 • czy ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiających przekazywane są do publikacji zgodnie z przepisami Ustawy,
 • czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
 • czy beneficjent udzielający zamówienia w ramach projektu dokonał wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

W przypadku beneficjentów, którzy nie są zobligowani do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych audyt powinien obejmować także prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków oraz stosowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.