Audyt

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z obowiązującymi standardami rewizji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o największym ryzyku audytora. W czasie badania kładziemy między innymi szczególny nacisk na prawidłowość i terminowości rozliczeń podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i pracodawców, dokonywania opłat lokalnych oraz analiz ekonomicznych i finansowych.

Badanie sprawozdania finansowego zostanie  przeprowadzone na tak dobranych próbkach ksiąg i dowodów księgowych, aby akta badania stanowiły wystarczającą podstawę do sformułowania  sprawozdania z badania.

Dobór prób ksiąg i dowodów do badania zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania w jednostce  systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

Elementem sprawozdania z badania  będzie również analiza sprawozdania finansowego i rachunku zysków i strat.

Ponadto w ramach naszych prac wykonujemy:

 • analizę funkcjonowania kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania ustalonych procedur w zakresie obiegu i zatwierdzania dokumentacji finansowej,
 • nadzorujemy inwentaryzację i uczestniczymy podczas spisu rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego,
 • szczegółową analizę prawidłowości i rozliczeń podatkowych i innych obciążeń na rzecz skarbu państwa – audyt podatkowy,
 • pogłębioną analizę wskaźnikową – wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania, bilansowe.

W naszej pracy nie ograniczamy się wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia badania i wydania opinii. Wagę przywiązujemy również do przekazania naszym Klientom wskazówek odnośnie poprawy organizacji przedsiębiorstwa w zakresie funkcjonowania i struktury organizacyjnej. Chętnie służymy też radą w zakresie problemów związanych z prawem bilansowym i podatkowym. Ponadto zwracamy uwagę na słabe strony wewnętrznej struktury kontrolnej oraz proponujemy sposoby jej ulepszenia.

Audyt przeprowadzany jest zgodnie przepisami o wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta ustanowionymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Proces badania sprawozdania finansowego jest całkowicie zinformatyzowany i przeprowadzany przez biegłego rewidenta z udziałem  aplikantów i asystentów.

Na każdym etapie badania Klient jest informowany o jego przebiegu i wstępnych rezultatach. Pozwala to na bieżące usuwanie powstałych niedociągnięć, bez konieczności sporządzania kolejnych wersji sprawozdań finansowych.

Badaniem objęte zostają wszystkie pozycje bilansu i rachunku zysków i strat, informacja dodatkowa, wstęp do sprawozdania finansowego, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz systemy: kontroli wewnętrznej, rachunkowości, przetwarzania danych oraz księgi i dokumenty będące podstawą sporządzonego sprawozdania.

Zgodność ewidencji analitycznej i syntetycznej oraz danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym zbadana zostanie metodą pełną. Badanie przeprowadzone będzie przy zastosowaniu:

 • sprawdzenia,
 • obserwacji,
 • zapytań i potwierdzeń,
 • obliczenia i analiz.

W technikach badania opisu systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej wykorzystana zostanie Polityka Rachunkowości, opis zdarzeń, zarządzenia wewnętrzne, obowiązujące urządzenia i druki oraz opisy słowne.

Przy stosowaniu procedur zgodności  wykorzystywana będzie metoda obserwacji, obliczeń i porównań. W procedurach istotności przeprowadzanych na podstawie dowodów rewizyjnych, badania prowadzone będą pod kątem ustalenia kompletności, wyceny, właściwej prezentacji, ujawnienia danych liczbowych i informacji o sprawozdaniu finansowym.

Stosujemy metodę badań wyrywkowych opartych na wyborze celowym i przypadkowym.

W wyniku badania sprawozdania finansowego zgodnie z krajowymi standardami badania biegły rewident sporządzi na piśmie sprawozdanie z badania.

Sprawozdanie z badania

Sprawozdanie z badania będzie między innymi zawierało:

 • opinię biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami, polityką rachunkowości;
 • opinię biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową,
 • opinię, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

W przypadku uznania za zasadne, biegły rewident wystosuje do Zarządu jednostki pismo poufne informujące o spostrzeżeniach i uwagach jakie nasunęły się podczas wykonywania prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z badania będzie zawierało w szczególności stwierdzenia wymagane przepisami art. 83  ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089).

Biegły rewident i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania.