DORADZTWO KSIĘGOWO-FINANSOWE

W ramach doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości możemy zaproponować:

• Dobór programów komputerowych odpowiednich do prowadzonej działalności gospodarczej oraz struktury organizacyjnej, opracowanie indywidualnych zakładowych planów kont.

• Wskazujemy rozwiązania księgowe nietypowych zdarzeń gospodarczych jak leasing, przekształcenia form prawnych, wycena kontraktów długoterminowych.

• W ramach doradztwa finansowego świadczymy usługi Wyceny nieruchomości i majątku przedsiębiorstw oraz wykonujemy ekspertyzy ekonomiczno-finansowe.

Wyceny nieruchomości i majątku przedsiębiorstw przeprowadzane są przy zastosowaniu:

  • metody zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych,
  • metody wartości odtworzeniowej,
  • metody wartości skorygowanej aktywów netto,
  • metody rynkowej wartości likwidacyjnej,
  • metody mnożnika zysku.

W ramach ekspertyz ekonomiczno-finansowych dokonujemy wyceny przedsiębiorstw oraz ich majątku
z zastosowaniem: zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych, wartości odtworzeniowej, wartości skorygowanej aktywów netto, rynkowej wartości likwidacyjnej, przy zastosowaniu mnożnika zysku.

Projektujemy strategie marketingowe firm wchodzących na rynek i przygotowujemy na zlecenie biznes plany związane z realizacją przedsięwzięć rynkowych w Polsce.

Wykonujemy ocenę ekonomiczno-finansową, organizacyjną i rynkową projektów przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych w Polsce przez podmioty gospodarcze.