Doradztwo księgowo-finansowe

Świadczymy usługę doradztwa księgowo-finansowego wszystkim podmiotom gospodarczym prowadzącym księgowość wewnętrzną. Zapewniamy wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz kontrolę jakości wewnętrznych procesów księgowości. Pomagamy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów związanych z zagadnieniami księgowo-finansowymi.

W ramach doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości możemy zaproponować:

  • Dobór programów komputerowych odpowiednich do prowadzonej działalności gospodarczej oraz struktury organizacyjnej, opracowanie indywidualnych zakładowych planów kont.
  • Wskazujemy rozwiązania księgowe nietypowych zdarzeń gospodarczych jak leasing, przekształcenia form prawnych, wycena kontraktów długoterminowych.
  • W ramach doradztwa finansowego świadczymy usługi Wyceny nieruchomości i majątku przedsiębiorstw oraz wykonujemy ekspertyzy ekonomiczno-finansowe.

Wyceny nieruchomości i majątku przedsiębiorstw przeprowadzane są przy zastosowaniu:

  • metody zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych,
  • metody wartości odtworzeniowej,
  • metody wartości skorygowanej aktywów netto,
  • metody rynkowej wartości likwidacyjnej,
  • metody mnożnika zysku.

W ramach ekspertyz ekonomiczno-finansowych dokonujemy wyceny przedsiębiorstw oraz ich majątku z zastosowaniem: zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych, wartości odtworzeniowej, wartości skorygowanej aktywów netto, rynkowej wartości likwidacyjnej, przy zastosowaniu mnożnika zysku.

Projektujemy strategie marketingowe firm wchodzących na rynek i przygotowujemy na zlecenie biznes plany związane z realizacją przedsięwzięć rynkowych w Polsce.

Wykonujemy ocenę ekonomiczno-finansową, organizacyjną i rynkową projektów przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych w Polsce przez podmioty gospodarcze.