uścisk dłoni dwóch mężczyzn

Doradztwo podatkowe

Prowadzenie własnego biznesu wymaga kontaktu z różnymi urzędami i załatwiania formalności, w tym rozliczeń podatkowych, składek odprowadzanych do ZUS czy rozliczeń wynagrodzeń. Doradztwo podatkowe ma zatem istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie rozwiązywania problemów związanych z podatkami oraz działalnością podmiotów gospodarczych. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Doradztwo podatkowe obejmuje w szczególności:

 • udzielanie konsultacji podatkowej dotyczącej bieżącej działalności podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie symulacji podatkowych planowanych przedsięwzięć i zdarzeń gospodarczych,
 • przygotowanie odwołań oraz pism w toku toczących się indywidualnych postępowań podatkowych,
 • wykonywanie audytów podatkowych.

Dzięki korzystaniu z tego rodzaju usług, można przede wszystkim zadbać o pełną zgodność działalności firmy z obowiązującymi przepisami. Ponadto doradztwo podatkowe to sposób na optymalizację podejmowanych kroków względem odprowadzanych składek. Oznacza to, że firma może funkcjonować sprawniej i efektywniej.

Na czym polega audyt podatkowy?

Podstawowym celem audytu podatkowego jest dokonanie diagnozy rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług i podatku dochodowego, podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń publiczno-prawnych np. składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Audyt podatkowy powinien w szczególności:

 • wskazać nieprawidłowości lub operacje charakteryzujące się ryzykiem,
 • określić skutki ewentualnych korekt, gdyby zostały wprowadzone przez organy kontrolne,
 • wskazać sytuacje, które nie stanowią naruszenia przepisów prawa podatkowego, ale ze względu na okoliczności mogą budzić wątpliwości ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych.

Celem audytu podatkowego jest również wskazanie rozwiązań prawidłowych lub ograniczających  zidentyfikowane ryzyka podatkowe.

Audyt podatkowy wykonywany jest przez grono doświadczonych doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Podstawą audytu jest ścisła współpraca z Klientem – dyskutowane są wszelkie wątpliwości, także w zakresie nieobjętym audytem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości bądź identyfikacji zagrożenia prezentowane są możliwe do zastosowania rozwiązania eliminujące nieprawidłowości lub minimalizujące ryzyka.

Ramowy zakres prac realizowanych podczas audytu podatkowego:

Podatek od towarów i usług:

 • Analiza rodzajów działalności pod kątem zastosowania stawek podatku od towarów  i usług,
 • Analiza faktur VAT zakupu i sprzedaży z punktu widzenia zakwalifikowania ich do odpowiednich okresów podatkowych i ujęcia w rejestrach VAT,
 • Definiowanie zdarzeń z podmiotami powiązanymi i sprawdzenie prawidłowości zastosowanych podstaw opodatkowania,
 • Rozpoznawanie zdarzeń nietypowych, nieodpłatnych , częściowo odpłatnych, transakcji zawartych z pracownikami,
 • Prawidłowość deklarowania i zapłaty podatku od towarów i usług.

Podatek dochodowy :

 • Analiza dowodów, w tym umów z kontrahentami, pod kątem prawidłowości dokumentowania zdarzeń podatkowych: przychodów i kosztów uzyskania,
 • Analiza prawidłowości kwalifikowania przychodów i kosztów do okresów podatkowych,
 • Rozpoznawanie kosztów niestanowiących uzyskania przychodów,
 • Prawidłowość deklarowania i zapłaty podatku dochodowego.

Wynikiem przeprowadzonych prac jest raport z audytu podatkowego, zawierający:

 • wskazanie nieprawidłowości, wskazanie sytuacji rodzących ryzyka podatkowe,
 • rekomendacje rozwiązań prawidłowych lub działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe,
 • ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Klienta w odniesieniu do wskazanych operacji (opiniowanie wątpliwości zgłoszonych przez Klienta w trakcie prac).

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się ze dodatkowymi informacjami związanymi z doradztwem podatkowym firmy DOSSIER Sp. z o.o.