DORADZTWO PODATKOWE

Księgowość – usługi księgowe

Od początku swojej działalności DOSSIER Sp. z o.o. świadczy usługi księgowe związane z prowadzeniem ksiąg handlowych dla spółek polskich, jak również spółek z kapitałem zagranicznym, prowadzących  różnorodną działalność: handlową, deweloperską, produkcyjną, usługową, finansową, eksportową i importową. Prowadzimy również księgowość dla fundacji, stowarzyszeń i związków sportowych.

Gwarantujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i jej późniejszymi zmianami, przy wykorzystaniu profesjonalnych systemów informatycznych. W ramach prowadzonej księgowości zapewniamy więc kompleksową obsługę, biorąc odpowiedzialność za wykonywane czynności i gwarantując najwyższy poziom skrupulatności oraz rzetelności.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – zakres obowiązków biura rachunkowego

Pod pojęciem ksiąg rachunkowych rozumie się: dziennik, konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), zestawienie należności i zobowiązań, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych.

W ramach tych usług zapewniamy:

  • ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń i umów-zleceń, rocznych rozliczeń pracowników PIT-11R, PIT-8R, rozliczenie podatku VAT i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, sporządzenie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat w terminie 80 dni od daty bilansowej oraz sprawozdań finansowych i statystycznych na podstawie danych wynikających z zapisów w księgach rachunkowych,
  • przygotowanie do akceptacji przez zleceniodawcę miesięcznych deklaracji na zaliczki podatkowe, o których mowa powyżej, w oparciu o dane wynikające z zapisów w księgach rachunkowych i ewidencji VAT oraz inne niezbędne informacje dostarczone przez zleceniodawcę,
  • badanie pod względem formalnym dokumentów dostarczonych przez zleceniodawcę oraz informowanie zleceniodawcy o brakach, wadliwości lub niekompletności dostarczonej dokumentacji,
  • przechowywanie ksiąg rachunkowych i ewidencji oraz odebranych od zleceniodawcy dokumentów w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz zapewniający ochronę przed zniszczeniem.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Nasza oferta usług księgowych obejmuje też prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. To nieco mniej złożona forma rachunkowości, która jednak wymaga takiej samej skrupulatności w odnotowywaniu wszelkich operacji finansowych. Wybierając naszą ofertę, mogą Państwo liczyć na to, że księgowość będzie prowadzona bez zarzutu.

Dodatkowe usługi obejmujące m.in. doradztwo podatkowe to sposób na optymalizację działania firmy, poprawienie jej wydajności i lepsze planowanie kolejnych posunięć biznesowych. Ponadto przeprowadzamy audyty podatkowe i księgowe, dbając o prawidłowość dokumentacji i bezpieczeństwo Państwa biznesu.

Na każdym etapie świadczenia usług zapewniamy dostęp do informacji o realizacji zlecenia.