DORADZTWO PODATKOWE

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Od początku swojej działalności DOSSIER Sp. z o. o. świadczy usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych dla spółek polskich, jak również spółek z kapitałem zagranicznym, prowadzących  różnorodną działalność: handlową, deweloperską, produkcyjną, usługową, finansową, eksportową i importową. Naszymi klientami są również fundacje, stowarzyszenia i związek sportowy.

Gwarantujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia
29 września 1994r. i jej późniejszymi zmianami, przy wykorzystaniu profesjonalnych systemów informatycznych.

Pod pojęciem ksiąg rachunkowych rozumie się: dziennik, konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), zestawienie należności i zobowiązań, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych.

W ramach tych usług zapewniamy:

  • Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń i umów-zleceń, rocznych rozliczeń pracowników PIT-11R, PIT-8R, rozliczenie podatku VAT i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, sporządzenie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat w terminie 80 dni od daty bilansowej oraz sprawozdań finansowych i statystycznych na podstawie danych wynikających z zapisów w księgach rachunkowych.
  • Przygotowanie do akceptacji przez zleceniodawcę miesięcznych deklaracji na zaliczki podatkowe, o których mowa powyżej, w oparciu o dane wynikające z zapisów w księgach rachunkowych i ewidencji VAT oraz inne niezbędne informacje dostarczone przez zleceniodawcę.
  • Badamy pod względem formalnym dokumenty dostarczone przez zleceniodawcę oraz informujemy zleceniodawcę o brakach, wadliwości lub niekompletności dostarczonej dokumentacji.
  • Przechowujemy księgi rachunkowe i ewidencję oraz odebrane od zleceniodawcy dokumenty w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz zapewniający ochronę przed zniszczeniem.

Prowadzenie ksiąg PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Na każdym etapie świadczenia usług zapewniamy dostęp do informacji o realizacji zlecenia.