Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli PFRON, jest organizacją mającą na celu m.in. pomoc takim osobom na rynku pracy. W ramach jego zadań pozostają na przykład dopłaty dla pracodawców, w tym refundacja składki ZUS, czy przystosowanie miejsca pracy, ale także pomoc niepełnosprawnych prowadzącym lub otwierającym, działalność gospodarczą. To właśnie składki pracodawców są jednym ze sposobów finansowania tej działalności.

 

Od ilu pracowników opłaca się obowiązkowe składki na PFRON?

Podstawowym kryterium, stanowiącym czy dana firma ma obowiązek odprowadzać składki na PFRON, jest wielkość zatrudnienia. Obecnie pułap ten wynosi 25 pracowników. Co ważne – w przeliczeniu na pełny etat pracy. Stan zatrudnienia obliczamy na podstawie każdego dnia miesiąca w przeliczeniu na pełen wymiar, następnie zaś dzieląc przez ilość dni w miesiącu, w tym niedziel i świąt.

Tą wartość stosujemy w następnych krokach, kontynuując rozliczanie wpłat na PFRON.

Dodatkowo do wyliczenia wskaźnika nie każdy pracownik jest zaliczany. Mianowicie nie wchodzą w limit osoby:

 • zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. zlecenia, o dzieło,
 • zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywające na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczące pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • będące uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczące pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywające na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Jakich pracodawców dotyczą obowiązkowe składki na PFRON?

Nie każdy jednak pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki, nawet jeśli przekroczy wskazane wyżej zatrudnienie przeliczeniowe 25 etatów. Istotny jest bowiem wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który wynosi 6%. Dla uczelni, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych – 2%.

Co to oznacza w praktyce? Do zwolnienia z obowiązkowych wpłat na PFRON przy 25-33 etatach należy zatrudniać min. 2 osoby niepełnosprawne. Następnie zaś przeliczeniowo, obliczając jako 6% zatrudnienia.

Ustawowo z wpłat tych zwolnione są też

 • pracodawcy prowadzący zakłady będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość,
 • placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Wysokość składki na PFRON

Obliczanie składki na PFRON wymaga wzięcia pod uwagę:

 1. wysokości przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego kwartalnie przez Prezesa GUS
 2. różnicy między  liczbą pracowników dających wskaźnik zatrudnienia 6% i rzeczywiście zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Mnożąc 40,65% x A x B dostajemy wysokość składki. Należy wnieść ją do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu powodującym obowiązek jej zapłaty.