Spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot działający na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jej celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb bytowych zrzeszonej w niej członków. Spółdzielnia ma prawo prowadzić również działalność gospodarczą, a dla sprawdzenia, czy wszystkie czynności wykonywane są w sposób prawidłowy, zaleca się przeprowadzenia audytu.

Czym jest audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to niezależna i obiektywna działalność, której celem jest usprawnienie działalności operacyjnej organizacji, w tym również spółdzielni mieszkaniowych. Audyt polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, procesów kontroli i ładu operacyjnego, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Obecnie audyt wewnętrzny to również badanie procesów gospodarczych, w których wcześniej udało się zidentyfikować ryzyko jednostki. Ponadto nowoczesny audyt zajmuje się też oceną efektywności i wydajności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i procesów zarządzania organizacją. Tylko dzięki sprawnie funkcjonującemu przedsiębiorstwu możliwe jest zapewnienie zysków oraz jego niezakłóconego rozwoju.

Czym jest spółdzielnia mieszkaniowa?

Spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną. Jej członkami mogą być mieszkańcy, którzy posiadają prawo własnościowe do nieruchomości lub spółdzielcę lokatorskie prawo do nieruchomości. Charakteryzuje się ona rozbudowaną administracją, której pokrywane są przez członków spółdzielni. Jednakże właściciele mieszkań spółdzielczych, pomimo że ponoszą opłaty administracyjne, nie mają bezpośredniego wpływu na sposób zarządzania przekazywanymi środkami finansowymi. Brak kontroli powoduje, że raz na pewien czas przeprowadzany jest w spółdzielni audyt wewnętrzny, który ma na celu skontrolowanie czy zarządzanie wewnątrz spółdzielni przebiega w sposób niezakłócony oraz wykazać nieprawidłowości. To pozwala wzbudzić zaufanie wśród członków spółdzielni i co ważne potwierdza transparentność działania spółdzielni.

Audyt wewnętrzny krok po kroku

Audyt wewnętrzny obejmuje trzy rodzaje działań, które pozwalają na zbadanie kondycji spółdzielni mieszkaniowej oraz pomaga określić ryzyka. Powołany do przeprowadzania audytu specjalista (audytor lub kontroler) w pierwszej kolejności przeprowadza badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych. Następnie przeprowadza ocenę systemy gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem przynależącym do spółdzielni. Ostatni etap audytu to ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego, która pozwala potwierdzić, że dokonywane inwestycje oraz wydatki mają pokrycie w potrzebach spółdzielni i działają na korzyść wszystkich ich mieszkańców.