Biegłego rewidenta nazywa się również audytorem. Jest to osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia, aby przeprowadzać rewizje finansowe, a pośród nich chociażby kontrolować sprawozdania finansowe. Aby posługiwać się tytułem „biegły rewident” konieczne jest członkostwo w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

Taką funkcję może sprawować jedynie osoba, która uzyska odpowiednie kwalifikacje, posiada rozległą wiedzę i doświadczenie. Biegły rewident zobowiązany jest do opłacania corocznie składki członkowskiej, która ma możliwość wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Bez opłacenia składki nie może pracować w takim charakterze.

Obowiązki biegłych rewidentów?

Pośród licznych obowiązków i zadań biegłych rewidentów, wyróżnia się m.in. przeprowadzanie rewizji finansowych. Składa się ona z kilku elementów takich jak prowadzenie badań, czy przeglądy obejmujące sprawozdania finansowe. Gdy rewident zakończy dokonywanie kontroli, jego obowiązkiem jest sporządzenie pisemnej opinii oraz raportu. W tych dokumentach uwzględnia on wszelkie uwagi związane z poprawnością sprawozdań finansowych, w odniesieniu do zadań rachunkowości. Ponadto oceniona zostaje również jakość oraz czytelność zaprezentowania w sprawozdaniu wyników finansowych oraz sytuacji. Dzięki przeprowadzeniu audytu firma pozna swoje mocne i słabe strony w zakresie księgowości i finansów, zyska możliwość poprawy i rozwoju.

Jakie jeszcze zadania może podejmować biegły rewident?

Co ciekawe biegły rewident ma możliwość podejmowania się również innych zadań. Jednym z nich jest przeprowadzenie kontroli w czasie zakładania spółki akcyjnej lub podczas gdy podnoszony jest kapitał zakładowy. Osoba na takim stanowisku ma również możliwość przeprowadzania badan sprawozdań finansowych w spółkach komandytowo- akcyjnych. W tej sytuacji w jego kompetencjach leży sprawdzenie poprawności planów związanych z przekształceniem spółki, może przeprowadzić audyty programów i projektów unijnych, jeśli znajdzie się w nich zastrzeżenie, że kontrolą może zająć się jedynie biegły rewident. Ponadto audytor zajmuje się badaniem informacji związanych ze sprawami finansowymi partii politycznych, dotyczących subwencji i wydatków z dofinansowań.