W działalności biznesowej nie sposób dokładnie poznać wszystkie aspekty działania firm, z którymi nawiązujemy współpracę. Inwestując w jakieś przedsięwzięcie również nie zawsze mamy możliwość dokładnego zbadania sposobu, w jaki określona firma prowadzi interesy. Sprawia to, że musimy radzić sobie z dużą niepewnością i trudnym w wielu przypadkach do oszacowania ryzykiem. W podobnych sytuacjach z pomocą przychodzi nam instytucja biegłego rewidenta. Wykonuje on audyt określonej firmy, czyli bada czy informacje przedstawione w dostępnych dokumentach finansowych konkretnego przedsiębiorstwa są prawdziwe i w pełni oddają jego stan i kondycję. Dzięki badaniu prowadzonemu przez uprawnionych audytorów można na podstawie wniosków przedstawionych w raporcie, wyrobić sobie zdanie o tym, jak funkcjonuje dana firma i jakie są jej perspektywy.

 

Badanie sprawozdań finansowych

Przeprowadzanie audytu, czyli badanie sprawozdań finansowych firm jest podstawową i najważniejszym zadaniem realizowanym przez biegłego rewidenta. Zgodnie z ustawą o rachunkowości istnieje cały katalog firm, które obowiązkowo muszą poddać się badaniu przez uprawnionego audytora. Zależy to od formy prawnej, w jakiej działa przedsiębiorstwo, specyfiki wykonywanej działalności, uzyskiwanych obrotów oraz wielkości zatrudnienia.

 

Badanie wykonane przez biegłego rewidenta jest obligatoryjne m.in. dla dużych firm sektora związanego z finansami – banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych. Wymóg dotyczy także spółek akcyjnych oraz firm, które spełniają kryteria dotyczące zatrudnienia przynajmniej 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz określonego poziomu aktywów lub przychodu ze sprzedaży.

Poza wymogiem ustawowym badaniu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta firmy mogą się poddać z własnej woli. Taka procedura może być korzystna w związku tym, że przedsiębiorstwo uzyskuje w ten sposób obiektywne potwierdzenie swojej sytuacji. Może to być przydatne np. podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami czy kontrahentami, a także przy ubieganiu się o zawarcie umów handlowych.

 

Biegły rewident podczas przeprowadzania audytu weryfikuje czy wszystkie zapisy znajdujące się w dokumentacji finansowej firmy odpowiadają rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa. Bada też zgodność wszystkich dokumentów z obowiązującymi przepisami, a także kontroluje stan wszystkich rozliczeń firmy z organami podatkowymi.