Sprawozdania finansowe to dokumenty tworzone na podstawie sporządzanych zapisów księgowych dokumentujących wszystkie zdarzenia gospodarcze związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dotyczą one roku obrachunkowego danej firmy i zawierają zbiór najważniejszych informacji o strukturze majątku i zobowiązań oraz osiąganych zyskach. W ramach sprawozdań firmy muszą przedstawić m.in. swój bilans, czyli zestawienie aktywów i pasywów, a także rachunek zysków i strat określający przychody i zyski firmy. Sprawdźmy, kto musi sporządzić sprawozdanie finansowe i do czego ono służy.

 

Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych

Na mocy obowiązujących przepisów sprawozdanie finansowe muszą przygotować wszystkie podmioty, które są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości oraz takie, które za sprawą własnej decyzji wybrały taką formę dokumentowania swych działań gospodarczych. Wśród jednostek, które muszą prowadzić księgi rachunkowe ustawa o rachunkowości wymienia m.in.:

  • spółki prawa handlowego oraz spółki działające na podstawie kodeksu cywilnego, w razie przekroczenia określonego limitu przychodów, a także inne osoby prawne;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osób fizycznych (spółki cywilne), spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, a także spółdzielnie socjalne w przypadku gdy za poprzedni rok obrotowy ich przychód przekroczył limit 2 milionów euro (wyrażony w pln);
  • podmioty działające na mocy przepisów prawa bankowego, przepisów o funduszach inwestycyjnych, prawa o obrocie papierami wartościowymi, regulacji na temat działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz obowiązujących regulacji dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

Sprawozdania finansowe muszą sporządzać także podmioty, które z własnej woli wybrały możliwość prowadzenia pełnej księgowości, w tym np. przedsiębiorcy działający jako osoby fizyczne albo spółki osób fizycznych.

 

Gdzie składa się sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe muszą być składane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku podmiotów, które działają na podstawie wpisu do tego rejestru oraz do urzędu skarbowego. W przypadku podmiotów, które działają na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sprawozdanie jest składane wyłącznie w urzędzie skarbowym.