Działalność biznesowa nierozerwalnie wiąże się z różnymi obowiązkami informacyjnymi. Firmy są zobowiązane do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji księgowej, która dokładnie opisuje ich działania. Na podstawie gromadzonych danych są sporządzane różnego rodzaju dokumenty i analizy pozwalające na efektywne zarządzanie firmą i jej finansami. Dane te służą także do dostarczania informacji o kondycji przedsiębiorstwa jej właścicielom i potencjalnym inwestorom. W oparciu o zapisy księgowe prowadzi się również wszelkie rozliczenia z fiskusem.

Jedną z metod wykorzystywanych przy gromadzeniu i prezentacji danych jest przygotowywanie sprawozdań finansowych. Dokumenty tego rodzaju stanowią syntetyczny wyciąg przedstawiający sytuację firmy: stan jej majątku, zobowiązania, jakie ma wobec swoich kontrahentów, należności, które zasilą jej konto oraz całą masę szczegółowych informacji o wszystkich ważnych obszarach działania.

Sprawozdanie finansowe są sporządzane również ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące rachunkowości. Zgodnie z nimi firmy, które prowadzą pełną księgowość, muszą przedstawić sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. Dokumenty te muszą zostać złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także we właściwym urzędzie skarbowym. Sprawdźmy, jakie są elementy składowe sprawozdania finansowego.

 

Bilans

Najważniejszym dokumentem sporządzanym w ramach przedstawiania sprawozdania finansowego jest bilans. Przedstawia on obraz stanu aktywów i pasywów firmy w dniu, na który został sporządzony. Znajdują się w nim informacje o tym, co posiada przedsiębiorstwo, m.in. o środkach trwałych, posiadanej gotówce, zapasach materiałów oraz gotowych wyrobów. W bilansie znajdziemy również zobowiązania firmy, w tym choćby niezapłacone należności, zaciągnięte kredyty czy zobowiązania wobec pracowników i dostawców.

 

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to informacja o osiągniętych podczas roku obrotowego przychodach i kosztach związanych z prowadzoną działalnością. Dokument pozwala na określenie tego, ile firma zarobiła w danym roku. Poza tym jest ważnym narzędziem do oceny jej perspektyw i efektywności działania.

 

Informacje dodatkowe

Sprawozdanie finansowe zawiera również inne dane związane z działalnością przedsiębiorstwa, które mogą rzucać dodatkowe światło na fakty zebrane w bilansie i rachunku zysków i strat. Zgodnie z przepisami umieszcza się tu m.in. informacje o pracownikach i kadrze zarządzającej oraz nadzorującej działanie przedsiębiorstwa.